Organizátor

Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o., Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta

Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018.

Kto sa môže zúčastniť súťaže?

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov s pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní ďalšej stanovené podmienky (ďalej iba „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či v obdobnom pomere k organizátorovi.

Do súťaže sa účastník zapojí zakúpením produktu Cemio Kamzík 60 cps. s EAN kódom 7640181680009.

Ceny a priebeh súťaže:

Účastník, ktorý sa zúčastní súťaže a splní tieto pravidlá, získava cenu.

Účastníci, ktorí zadajú šesťmiestny kód uverejnený na jednej z 200 výherných kartičiek umiestnených v produkte Cemio Kamzík 60 cps. s EAN kódom 7640181680009 do webového formulára na www.cemiokamzik.sk/sutaz a vyplnia všetky polia formulára, vyhrávajú cenu. Ceny budú zaslané do troch týždňov od zadania súťažného kódu do formulára na webovej stránke www.cemiokamzik.sk/sutaz, najneskôr však do 31. 1. 2019. Každý súťažný kód je úplne unikátny a môže byť použitý iba jedenkrát.

Výhra: 200 párov trekingových palíc. Každý výherca obdrží 1x pár trekingových palíc.

Ďalšie podmienky:

Výhercovia v súťaži budú o výhre ceny, čase a spôsobe jej prevzatia vyrozumení organizátorom na uvedenú poštovú či elektronickú adresu.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie vyrozumenia spôsobené problémami na strane príjemcu (napr. neplatná adresa či e-mailová adresa, technické problémy poštového serveru apod.).

V prípade, že sa výherca do siedmich kalendárnych dní od oznámenia výhry neskontaktuje s organizátorom spôsobom uvedeným v oznámení výhry, stráca na cenu nárok a cena prepadne v prospech organizátora súťaže.

Výsledky súťaže určené organizátorom sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v hodnote vyššej alebo vo väčšom množstve, než aké určí organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto vyhratej výhry peňažné plnenie. Na ceny zo súťaže neexistuje právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži či ceny súdnou cestou je vylúčené.

V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Organizátor si vyhradzuje právo činiť rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nedodržania pravidiel súťaže, porušením právneho poriadku Slovenskej republiky, jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré je podľa posúdenia vyhlasovateľa súťaže spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušením pravidiel fair play, alebo iného závadného správania sa zo strany súťažiaceho.  Rozhodnutie podľa tohto článku je vyhlasovateľ oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu súťaže a to až do okamžiku odovzdania výhier. Ak vyhlasovateľ dospeje k záveru, že výherca získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávnený rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho zo súťaže aj po jej skončení.

Pravidlá spracovania osobných údajov:

Poskytnuté osobné údaje budú využité iba z dôvodu zaslania výhry účastníkov. Nebudú naďalej spracovávané a obdržaním výhry účastníkom budú vymazané.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, prípadne akciu prerušiť či odložiť alebo zrušiť.

Vstupom do súťaže sa všetci jej účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel súťaže je k dispozícii na web stránke: www.cemiokamzik.sk/sutaz. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci s otázkami môžu obrátiť na: office@greenswan.sk.

V Galante dňa 11. 5. 2018