Pravidlá vianočnej akcie 2017

Organizátor

Organizátorom súťaže je spoločnosť Cemio Switzerland, s.r.o., IČO 279 44 905, so sídlom Hradec Králové, Pražské Předměstí, Veverkova 1343/1, PSČ: 500 02. Spoločnosť je zapísaná u Krajského súdu v  Hradci Králové, oddiel C, vložka 31599 (ďalej len „organizátor“).

Trvanie súťaže

Akcia trvá od 1. 11. 2017 00:00:01 hodín do 31. 1. 2018 23:59:59 hodín vrátane.

Kto sa môže zúčastniť súťaže

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní ďalej stanovené podmienky (ďalej len „účastník“).

Z účasti na akcii sú vylúčené osoby v pracovnom alebo v inom vzťahu, obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a ich rodinní príslušníci v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení.

Podmienkou účasti v akcii je úplné vyplnenie hodnotenia prípravku Cemio KAMZÍK na webových stránkach www.cemiokamzik.sk/hodnotenie, vrátane zadania unikátneho kódu, umiestneného na vnútornej strane krabičky. Do súťaže je možné zapojiť sa opakovane, vždy však iba s novým unikátnym kódom.

Ceny

Každý, kto riadne vyplní hodnotenie na www.cemiokamzik.sk/hodnotenie získa 1 mesiac kúry ZADARMO.

Priebeh súťaže

Súčasťou povinného hodnotenia prípravku Cemio KAMZÍK je odpoveď na tieto otázky:

Do akej miery Vám Kamzík pomáha?

V zamestnaní a pracovných aktivitách

Pri športových aktivitách

V starostlivosti o seba

V starostlivosti o rodinu či svojich blízkych

Pri voľnočasových aktivitách

Aké celkové hodnotenie by ste dali Kamzíkovi?

Odporučili by ste prípravok Cemio Kamzík známemu, blízkemu?

Výhry budú zaslané účastníkovi najskôr do 3 týždňov po vyplnení dotazníkov a najneskôr do 28.2.2018

Účastníci budú o svojej výhre informovaní súčasne s odoslaním ich výhry.

Účastníci sa súťaže zúčastnia s vedomím, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote  alebo vo väčšom množstve, ako aké určí organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto vyhratej ceny peňažné plnenie. Na ceny zo súťaže neexistuje právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži či ceny súdnou cestou je vylúčené.

V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou na základe vlastného uváženia.

Organizátor si vyhradzuje právo nezaslať darček v prípade nesprávne vyplneného súťažného formulára.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie vyrozumenia či výhry spôsobenej problémami na strane príjemcu (napr. neplatná adresa, nedostupnosť adresáta apod.).

Ostatné podmienky

Účastník dáva účasťou v akcii súhlas, v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, so spracovaním a zaradením ním uvedených osobných údajov do databáze organizátora súťaže, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, t.j. najme za účelom kontaktovania výhercov a zaslania výhry, a ďalej pre účely marketingových akcií a ponúkania obchodu alebo služieb organizátora, vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.

Správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je organizátor. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu účastníka je dobrovoľné, pričom na spracovaní osobných údajov sú založené podstatné princípy tejto akcie.

Tento súhlas udeľuje účastník od okamžiku vstupu účastníka do akcie až do okamžiku doručenia písomného odvolania súhlasu so spracovaním týchto údajov účastníka akcie alebo tretej osoby, ktorej údaje boli poskytnuté, organizátorovi. Účastník alebo príslušná tretia osoba sú oprávnení organizátora písomne požiadať o poskytnutie informácií o osobných údajoch o nich spracovávaných.

Účastník je vyrozumený o tom, že má práva plynúce najme z ust. § 11 a ust. § 21 zákona o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Účastník účasťou v akcii potvrdzuje, že je zoznámený s tým, že súhlas poskytuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek písomne odvolať, a ďalej vyhlasuje, že všetky údaje poskytnuté organizátorovi sú pravdivé.

V prípade, že by sa účastník, ktorého údaje boli účastníkom organizátorovi poskytnuté, domnieval, že organizátor vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s jeho právami, môže požiadať organizátora ako aj jeho správcu o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca odstránil nesprávny stav. Týmto ustanovením však nie je dotknuté  právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Organizátor vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje zabezpečí pred zneužitím, a že ich použije iba pre vyššie uvedené účely.

Účastník nemá nárok na náhradu prípadných nákladov spojených s účasťou v akcii.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky či pravidlá tejto akcie, poprípade akciu prerušiť, odložiť alebo zrušiť. Také rozhodnutie je účinné od okamžiku jeho zverejnenia na internetových stránkach organizátora.

Vstupom do akcie všetci účastníci súhlasia s týmito pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať.

V Prahe dňa 1. 11. 2017

Cemio Switzerland, s.r.o.