Pravidlá letnej súťaže 2017

Organizátor

Organizátorom súťaže je spoločnosť Cemio Switzerland, s.r.o., IČO 279 44 905, so sídlom Hradec Králové, Pražské Předměstí, Veverkova 1343/1, PSČ: 500 02. Spoločnosť je zapísaná u Krajského súdu v  Hradci Králové, oddiel C, vložka 31599 (ďalej len „organizátor“).

Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 1. 6. 2017 00:00:01 hodín do 31. 8. 2017 23:59:59 hodín vrátane.

Kto sa môže zúčastniť súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní ďalej stanovené podmienky (ďalej len „účastník“).

Z účasti na súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo v inom vzťahu, obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a ich rodinní príslušníci v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení.

Podmienkou účasti v súťaži je úplné vyplnenie hodnotenia prípravku Cemio KAMZÍK na webových stránkach www.cemiokamzik.sk/hodnotenie. Na jednu e-mailovú adresu je možné  vyplniť práve jedno hodnotenie.

Ceny

Do súťaže je ako výhra vložených celkom 100 kĺbových kúr, teda 600 balení prípravku Cemio KAMZÍK 60 cps. v súhrnnej predajnej hodnote 10 000 €.

Každý výherca zlosovania obdrží 6 balení prípravku Cemio KAMZÍK 60 cps., teda kĺbovú kúru na 2 mesiace pri dodržiavaní odporučeného dávkovania.

Zlosovanie prebehne po skončení doby trvania súťaže. Výhry budú výhercom odoslané na nimi uvedené adresy do 30. 9. 2017.

Priebeh súťaže

Súčasťou povinného hodnotenia prípravku Cemio KAMZÍK je odpoveď na tieto otázky:

  1. Vyberte zo škály 1 – 5 do akej miery Vám prípravok Cemio KAMZÍK pomáha.
  2. Vyberte z nasledujúcich odpovedí tie, ktoré z Vášho pohľadu vystihujú prínos Kamzíka (môžete vybrať viac odpovedí):
  3. Odporučil by ste prípravok Cemio KAMZÍK známemu, blízkemu? ÁNO/NIE

Chcete Kamzíkovi odkázať niečo ďalšieho?                                                                                                    

 

Vek:

Pohlavie:

Kamzíka používam už:

Z účastníkov súťaže, ktorí celkom splnili podmienky účasti v súťaži, organizátor vylosuje 100 výhercov.

Výsledky súťaže určené organizátorom sú konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania či preskúmania. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní súčasne s odoslaním ich výhry.

Účastníci sa súťaže zúčastnia s vedomím, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote  alebo vo väčšom množstve, ako aké určí organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto vyhratej ceny peňažné plnenie. Na ceny zo súťaže neexistuje právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži či ceny súdnou cestou je vylúčené.

V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou na základe vlastného uváženia.

Organizátor si vyhradzuje právo nezaslať darček v prípade nesprávne vyplneného súťažného formulára.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie vyrozumenia či výhry spôsobenej problémami na strane príjemcu (napr. neplatná adresa, nedostupnosť adresáta apod.).

Ostatné podmienky

Účastník dáva účasťou v súťaži súhlas, v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, so spracovaním a zaradením ním uvedených osobných údajov do databáze organizátora súťaže, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, t.j. najme za účelom kontaktovania výhercov a zaslania výhry, a ďalej pre účely marketingových akcií a ponúkania obchodu alebo služieb organizátora, vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.

Správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je organizátor. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu účastníka je dobrovoľné, pričom na spracovaní osobných údajov sú založené podstatné princípy tejto súťaže.

Tento súhlas udeľuje účastník od okamžiku vstupu účastníka do súťaže až do okamžiku doručenia písomného odvolania súhlasu so spracovaním týchto údajov účastníka súťaže alebo tretej osoby, ktorej údaje boli poskytnuté, organizátorovi. Účastník alebo príslušná tretia osoba sú oprávnení organizátora písomne požiadať o poskytnutie informácií o osobných údajoch o nich spracovávaných.

Účastník je vyrozumený o tom, že má práva plynúce najme z ust. § 11 a ust. § 21 zákona o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Účastník účasťou v súťaži potvrdzuje, že je zoznámený s tým, že súhlas poskytuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek písomne odvolať, a ďalej vyhlasuje, že všetky údaje poskytnuté organizátorovi sú pravdivé.

V prípade, že by sa účastník, ktorého údaje boli účastníkom organizátorovi poskytnuté, domnieval, že organizátor vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s jeho právami, môže požiadať organizátora ako aj jeho správcu o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca odstránil nesprávny stav. Týmto ustanovením však nie je dotknuté  právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Organizátor vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje zabezpečí pred zneužitím, a že ich použije iba pre vyššie uvedené účely.

Účastník nemá nárok na náhradu prípadných nákladov spojených s účasťou v súťaži.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, poprípade súťaž prerušiť, odložiť alebo zrušiť. Také rozhodnutie je účinné od okamžiku jeho zverejnenia na internetových stránkach organizátora.

Výhercovia výhry súhlasia s uvedením svojho mena a priezviska na webových stránkach www.cemiokamzik.sk a v tlačových materiáloch určených pre propagáciu prípravku Cemio KAMZÍK.

Vstupom do súťaže všetci účastníci súhlasia s týmito pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať.

V Prahe dňa 1. 6. 2017

Cemio Switzerland, s.r.o.