Organizátor

Organizátorom súťaže je spoločnosť Cemio Switzerland, s.r.o., so sídlom Veverkova 1343/1 Hradec Králové, 500 02, IČ: 279 44 905. Vedená u registrového súdu v Prahe, oddiel C, vložka 128378.

Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 1.11.2016 do 31.1.2017.

Kto sa môže zúčastniť súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní ďalej stanovené podmienky (ďalej iba účastník). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi.

Do súťaže sa účastník zapojí tým, že zapíše osemmiestny kód uverejnený na vnútornej strane krabičky z balenia prípravku Cemio Kamzík Vianočný 120 cps alebo Cemio Kamzík Vianočný 60 cps do súťažného kupónu, ktorý je umiestnený na spodnej strane krabičiek prípravku Cemio Kamzík alebo na www.cemiokamzik.sk/vianoce. Pre zaradenie do súťaže je nutné odpovedať na súťažné otázky uvedené v súťažnom kupóne (alebo na www.cemiokamzik.sk/vianoce) a riadne a bezvýhradne vyplniť požadované údaje. Súťažný kupón je možné vyplniť na www.cemiokamzik.sk/vianoce alebo odoslať na adresu organizátora Cemio Switzerland, s.r.o., P.O.BOX 202, 924 01 Galanta najneskôr do 31.1.2017. Informácie, ktoré môžu byť nápoveďou k správnym odpovediam, budú uvedené na webových stránkach organizátora. Vyhodnotenie zaslaných odpovedí je výlučným právom organizátora.

Ceny

Každý účastník súťaže získava drobnú cenu. Prvých 103 účastníkov, ktorí riadne a kompletne vyplnia súťažný kupón a ktorých odpovede na vedomostné otázky budú najpresnejšie, získajú navyše tieto uvedené ceny:

  1. cena:  Zájazd do Švajčiarska s návštevou továrne na čokoládu v hodnote 1 000 €
  2. cena:  Čokoládový kúpeľný pobyt v hodnote 800 €
  3. cena:  Zlatý kôš plný luxusnej švajčiarskej čokolády v hodnote 500 €
  4. – 103. cena: Zlatá kĺbová Kamzíkova kúra v hodnote 100 €

 

Priebeh súťaže

Výhercom 1. ceny sa stane účastník, ktorý odpovie na vedomostné otázky a ktorého odpoveď bude najpresnejšia. Výhercom 2. ceny sa stane účastník, ktorý správne odpovie na vedomostné otázky a ktorého odpoveď bude druhá najpresnejšia. Výhercom 3. ceny sa stane účastník, ktorý správne odpovie na vedomostné otázky a ktorého odpoveď bude tretia najpresnejšia. Výhercom 4. až 103. ceny sa potom stane ďalších 100 účastníkov, ktorí správne odpovedia na vedomostné otázky a ktorých odpovede na súťažné otázky budú štvrté až sto tretie najpresnejšie. V prípade, že na vedomostné otázky zašle rovnakú odpoveď viacej účastníkov, ktorá bude spĺňať kritéria, pre získanie niektorej z cien, bude rozhodovať dátum poštovej pečiatky na zásielke s kupónom, s tým, že cenu získa ten účastník, ktorého odpoveď  je opatrená poštovou pečiatkou so skorším dátumom a časom. V prípade vyplnenia kupónu on-line na www.cemiokamzik.sk/vianoce, rozhodne skorší čas vyplnenia kupónu.

Jeden účastník môže zaslať viacej súťažných kupónov, vždy však riadne vyplnených, vrátane odpovedí na vedomostné otázky.

Výhercovia súťaže budú o výhre ceny, čase a spôsobe jej prevzatia, organizátorom vyrozumení na uvedenú poštovú či elektronickú adresu.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie vyrozumenia, spôsobené problémami na strane príjemcu (napr. neplatná adresa či e-mailová adresa, technické problémy poštového serveru apod.).

V prípade, že sa výherca do siedmych kalendárnych dní od oznámenia výhry neskontaktuje s organizátorom spôsobom uvedeným v oznámení výhry, stráca na výhru nárok a výhra prepadne v prospech organizátora súťaže.

Darčeky, ktoré dostanú všetci účastníci súťaže, ktorí odošlú včas riadne vyplnený súťažný kupón na adresu organizátora, budú organizátorom zaslané na adresu uvedenú v súťažnom kupóne do 15. marca 2017.

Výsledky súťaže určené organizátorom sú konečné bez možnosti odvolania. Účastníci sa zúčastnia súťaže s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v hodnote vyššej alebo vo väčšom množstve, ako aké určí organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto vyhratej ceny peňažité plnenie. Na ceny zo súťaže neexistuje právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži či ceny súdnou cestou je vylúčené.

V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Organizátor si vyhradzuje právo činiť rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušení súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo iba pri podozrení z nedodržania pravidiel súťaže, porušenia právneho poriadku Slovenskej  republiky, konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré je podľa posúdenia vyhlasovateľa spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovania pravidiel fair play alebo iného nesprávneho správania sa zo strany súťažiaceho. Rozhodnutie podľa tohto článku je vyhlasovateľ oprávnený uskutočniť kedykoľvek v priebehu súťaže, a to až do okamžiku odovzdania výhier. Ak napr. vyhlasovateľ dôjde k záveru, že výherca získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávnený rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho zo súťaže aj po jej skončení.

Ostatné podmienky

Zapojením sa do Súťaže účastník udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., Zákon o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“), svoj súhlas so spracovaním osobných údajov organizátorovi ako aj správcovi, a to v rozsahu poskytnutých údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail) pre účely kontroly priebehu Súťaže a plnenia jej podmienok, odovzdanie výhry, zverejnenie výhercu a pre marketingové účely organizátora, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielaní obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na dobu piatich rokov od skončenia Doby trvania Súťaže s tým, že k uvedeným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané pre rovnaké účely.

Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek odvolať na adrese Usporiadateľa. Súťažiaci má taktiež vo vzťahu k poskytnutým osobným údajom ďalšie práva poľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov, najmä právo žiadať Usporiadateľa o vysvetlenie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov v priebehu danej Súťaže môže byť dôvodom nepriznania prípadnej výhry alebo jej nedoručiteľnosti. Prípadný nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení súvisiacich s danou súťažou je Súťažiaci oprávnený vyjadriť kedykoľvek v priebehu Súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, príp. akciu prerušiť či odložiť alebo zrušiť.

Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Aktuálne, úplné a záväzné

znenie pravidiel súťaže je k dispozícii na webovej adrese: www.cemiokamzik.sk/vianoce.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkami na: info@cemio.cz

V Prahe dňa 1. 11. 2016

Cemio